องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.9) คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภ.ด.ส.10) คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ หนังสือแสดงตนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 หนังสือแสดงตนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีเปลี่ยนการโอนเข้าบัญชีใหม่) คำร้องทะเบียนพาณิชย์ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 (อภ.1) แบบคำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย คำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร แบบฟอร์มแจ้งความชำรุดของโคมไฟฟ้าสาธารณะ แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีขอด้วยตนเอง) แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีขอด้วยผู้แทน) แบบฟอร์มใบสมัครเรียนศูนย์เด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)